Teemamme

Tällä vaalikaudella haluamme herätellä keskustelua kuntamme tulevaisuudesta. Yleisesti ottaen eurajokelaiset ovat melko tyytyväisiä kunnan palveluihin. Haluamme kuitenkin nähdä Eurajoen uusin silmin: mitä meillä voisi olla vielä paremmin? Miten elämä Eurajoella olisi vielä parempaa?

Vain sillä, että luomme yhteisiä visioita tulevasta, voidaan saavuttaa jotain uutta. Meille ei riitä se, että ratkotaan eteen tulevat ongelmat yksi kerrallaan. Me haluamme poistaa ongelmat, jotka toistuvat, ja löytää niihin ratkaisut. Me haluamme luoda hyvää tulevaisuutta ja käyttää verotulot kuntalaisia mahdollisimman laajasti hyödyntäviin yhteisiin asioihin, huolehtien talouden tasapainosta.

Emme ole ajamassa omaa asiaamme, vaan yhdessä koko kunnan tulevaisuuden puolesta! Kokoomuksella on jo nyt erittäin hyvä lista kyvykkäitä, vastuullisia ja innostuneita ihmisiä ehdolla kunnanvaltuustoon ja muihin luottamustoimiin. Seuraa somejulkaisujamme ja osallistu keskusteluun. Vaaleissa ratkaistaan taas kuntamme tulevaisuuden suuntaa.

1. Kunta kuntalaisille

Eurajoen hyvä verotulopohja on takavuosina houkutellut paisuttamaan kuntaorganisaatiota tarpeettoman suureksi. Kuntaorganisaation tavoitteena ei tule olla kasvu, vaan laadukkaiden palveluiden tarjoaminen kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti. Kokoomus haluaa kunnan keskittyvän perustehtäviinsä – tuottamaan peruspalvelut kuntalaisille. Kaikki sellainen, mikä ei tuota kuntalaisille lisäarvoa, tulee karsia pois. Päätökset tulee tehdä tosiasioihin perustuen ja mahdollisimman monien kuntalaisten etua ajatellen. Kunnan työntekijät ovat vaikeassa kaksoisroolissa hallintoelimissä.

Talous- ym. vaikutuksia tulee arvioida avoimesti. Palvelut tulee tuottaa tarpeen mukaan. Tarjonta luo kysyntää, mutta kysyntä ei ole aina sama kuin tarve. Väestön ikärakenteen raju muutos lähivuosina vaatii meiltä todellista tilastoihin tutustumista ja niiden merkityksen ymmärtämistä, jotta kuntamme pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

2. Turvallinen ja hyvä arki

Tärkeintä kuntalaisille on, että arjessa jokapäiväiset asiat toimivat hyvin. Kunnan tehtävä on huolehtia perusasioista, joita käytämme päivittäin. Lapselle pitää löytyä nopeasti päivähoitopaikka, jos vanhemmat työllistyvät tai aloittavat opiskelun. Molemmissa kuntakeskuksissa. Ei voi edellyttää, että Porissa työssä käyvä Luvialainen vie lapsensa päivähoitoon Lapijoelle.

Eurajoen juomavettä on totuttu pitämään hyvänä. Huolehditaan siitä, että näin on myös tulevaisuudessa. Vesilaitoksemme on pidettävä kunnossa ja vesijohtoverkostoa huollettava niin, että se toimii luotettavasti.Teiden kunnosta on huolehdittava, samoin yleisten alueiden viihtyisyydestä. Hyvin hoidettu ympäristö tukee monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia. 8-tien siirtyessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota keskustan uudistumiseen toimivaksi ja viihtyisäksi alueeksi.

Meidän tulee toiminnallamme rakentaa myös henkisesti hyvinvoivaa kuntaa, jossa on turvallista kasvaa lapsena ja nuorena, ja elää ja työskennellä aikuisena. Kunnan tulee luoda puitteita ja tukea toimintaa, joka auttaa hyvien, terveellisten elämäntapojen omaksumista ja ylläpitämistä. Ja silloin, jos arki ei suju, apua pitää saada mahdollisimman nopeasti.

3. Lapset ja nuoret

Mikä olisi tärkeämpää kuin rakentaa hyvää tulevaisuutta lapsillemme? Ei juuri mikään.

Kunnalla on aivan ratkaiseva rooli tässä koko sivistystoimen kautta: opetus, kulttuuri, nuorisotyö. Kokoomuksen tavoitteena on, että opetus on kunnassamme laadukasta kaikille lapsille. Sen tulee luoda hyvät mahdollisuudet omien kykyjen löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä perustan onnelliselle elämälle. Opetuksen tulee tukea myös hyvien asenteiden muodostumista, sosiaalisten taitojen kehittymistä ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Haluamme, että yrittäjäkasvatusta toteutetaan kaikkien koulujen opetusohjelmissa. Opetusryhmien tulee olla alle 20 oppilaan ryhmiä ja toisaalta myös riittävän suuria, jotta jokainen oppilas oppii esim. tekemään ryhmätöitä ja löytämään ystäviä. Lukiomme on hyvää tasoa. Toivomme, että se olisi jatkuvasti Satakunnan paras! Toiminnalle pitää olla riittävät resurssit ja kurssitarjonnan pitää olla kiinnostava. Pitää olla mahdollista opiskella sekä pitkää matematiikkaa että kieliä.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat kasvua nuoresta tasapainoiseksi aikuiseksi ja omien mielenkiinnon kohteiden löytämistä. Kunnan tulee luoda puitteita hyville kohtaamispaikoille myös nuorille ja tukea harrastustoimintaa toteuttavia yhdistyksiä niiden arvokkaassa työssä. Jokainen voi itse vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

4. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve koskettaa usein ihmistä samanaikaisesti. Siksi on hyvä, että ne saa samasta paikasta. 2023 alusta nämä palvelut tuottaa Satakunnan hyvinvointialue.

5. Kaunis ympäristömme ja hyvinvointi

Kaunis elinympäristö on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Kylissä meillä on kaunista kulttuurimaisemaa, mutta keskustan viihtyisyyteen ei ole kovin paljon panostettu. Eurajoen merenrantaa, jokirantaa ja luontoa voisi tuoda vielä paljon enemmän esiin mm. opastamalla luontoreiteille eri puolille kuntaa ja houkutella ihmisiä liikkumaan luontoon.

Kuntakeskusten viheralueita tulisi hoitaa ja luoda niistä puistoja, joissa nuoret ja iäkkäämmätkin voisivat kokoontua. Liikunta-alueiden viihtyisyys – siisteys, hyvä kunto ja kauneus – on osa niiden houkuttelevuutta. Ympäristön kauneus luo positiivista kulttuuria, yhteisöllisyyttä ja välittämisen tunnetta. Panostamalla liikuntapaikkoihin ja luomalla houkuttelevia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, jossa samalla voi seurustella kavereiden kanssa, luomme kokonaisvaltaista hyvinvointia kuntalaisillemme. Hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. frisbeegolf-radat, kuntoportaat ja ulkojäät. Tällaisia mahdollisuuksia meidän tulee rakentaa lisää kuntaamme!

Uusi liikuntahalli Lavilan liikuntakeskukseen on myös tärkeä panostus hyvinvoinnin edistämiseen. Tehdään myös siitä viihtyisä kokoontumispaikka kaiken ikäisille!

6. Yrittäjyys

Yritykset ovat kuntien elinvoiman perusta. Ne luovat työpaikkoja, pääomia, toimeliaisuutta ja verotuloja, jotka taas mahdollistavat julkisten palvelujen tuottamisen. Siksi kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien tärkein tehtävä pitäisi olla yritysten toimintaedellytysten, kasvun ja menestysmahdollisuuksien varmistaminen.

Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Paikallisuus ei saa olla miinus tarjouksia vertailtaessa. Päinvastoin, tarjouspyynnöt pitäisi jo muotoilla niin, että varmistetaan myös pienempien yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun ja päästä sopimuksiin kunnan kanssa. Kunnan tulee kohdella yrityksiä tasapuolisesti.

Kunnan tulee arvioida kaikkien merkittävimpien päätöstensä vaikutukset yritysten toimintaan ja toimia niin, että yrityksillä on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia, kasvaa ja menestyä Eurajoella. Yritysmyönteinen päätöksenteko ja toiminta on omiaan houkuttelemaan myös uusia yrityksiä kunnan alueelle. Eurajoen sijainti Satakunnassa on erinomainen Porin ja Rauman välissä. Kunnan tulee toimia niin, että se on yrityksille kiinnostava, kannustaa perustamaan uusia yrityksiä ja luo mahdollisuuksia yrityksille esteiden sijaan.

7. Katse tulevaisuuteen!

Kunnan tulevaisuutta rakennetaan luomalla yhdessä visioita ja tavoitteita, joita kohti mennään tekemällä päätökset näiden päämäärien toteutumista tavoitellen. Ilman avointa keskustelua tulevaisuudesta on päätöksenteko poukkoilevaa. Jos asioita käsitellään yksittäisinä, irrallisina päätöksinä, tuhlataan resursseja ja tehdään helposti turhia investointeja, jotka kokonaisuuden kannalta eivät ole parhaita mahdollisia.

Koko valtuustokauden ajan olemme toivoneet enemmän yhteistä keskustelua yhteisten näkemysten luomiseksi ja kunnan strategian konkretisoimiseksi. Nykyinen strategia on kovin yleistasoinen ohjatakseen todellista päätöksentekoa. Lähes minkä tahansa mielipiteen pystyy perustelemaan nykyisen strategian lauseilla.

Kunnan pitkän aikavälin suunnitelmien tulee perustua tosiasioihin, nykytilanteen ymmärrykseen ja parhaaseen tietoon. Yhteisten varojemme käytöstä ei pidä päättää päähänpistojen pohjalta tai oman edun tavoittelu mielessä.

Toivomme, että seuraavalle valtuustokaudelle saadaan pitkälle tähtääviä yhteisiä päämääriä ja visioita, joihin koko valtuusto voi sitoutua ja joihin päätöksenteko voi vahvasti tukeutua. Vain siten voimme määrätietoisesti ja kustannustehokkaasti rakentaa kuntamme tulevaisuutta.