Hanna Elo

39v. arkkitehti

Asun Eurajoen Linnamaan kylässä. Harrastan metsästystä ja hevosia. Olen Liinmaan perinneyhdistys ry:n perustajajäsen ja toimin tällä hetkellä yhdistyksen sihteerinä sekä Liinmaan muinaislinnahankkeen koordinaattorina. Ammatiltani olen arkkitehti, yrittäjä.

Minulle tärkeimmät arvot kiteytyvät seuraaviin lausahduksiin, joita alempana avaan hieman enemmän.

Suunnitelmallisuus – Asiantuntemukseen perustuva päätöksenteko – Kylien elinvoima – Vapaus ja vastuu

Suunnitelmallisuus

Kunnan määrätietoisen kehityksen kannalta on tärkeää saada vireille koko kunnan kattava yleiskaava. Se on parhaimmillaan asiakirja, jossa prosessi on tärkeämpi kuin määränpää. Yleiskaavan laadinta toimii kunnassa keskustelunavaajana ja auttaa vetämään yhteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeisimpien lakien asettamat reunaehdot sekä yhdistää kunnan eri osat toiminnallisesti toisiinsa. Yleiskaava on enemmän kuin osiensa summa.

Lisäksi kunnan maankäytönsuunnittelun laatua nostaisi se, että kunnan viranhaltijoiden joukossa olisi oma kaavoitusarkkitehti, joka laatisi kaavat kunnan hallituksen alaisuudessa.

Asiantuntemukseen perustuva päätöksenteko

Argumentoinnin ja päätösten on perustuttava tietoon ja asiantuntemukseen. Tämä korostuu kunnan rakennuskannan ylläpidossa ja muutossuunnittelussa.

Kunta omistaa paljon vanhaa rakennuskantaa. Haluan osaltani vaikuttaa siihen, että rakennusten kantama arvokas kulttuuriperintö säilyy sukupolveltamme myös seuraavalle. Menneistä aikakausista ja kansakuntamme kehityksestä kertoessaan rakennuksilla on itseisarvo, jota ei voi sivuuttaa, kun tehdään päätöksiä niiden tulevaisuudesta. Historiallista itseisarvoa ei voi määrittää rahassa, ja sen mahdollinen menetys on korvaamaton.

On tärkeää kiinnittää huomiota koulu- ja muiden julkisten rakennusten muutos- ja korjaussuunnitelmien laatuun, jotta nämä arvokkaat rakennukset voidaan säilyttää käytössä myös tulevaisuudessa. Purkukustannukset lisättynä uuden rakennuksen rakentamiskustannuksiin ovat moninkertaiset korjaamiskustannuksiin verrattuna.

Kylien elinvoima

Kun muuttoliike tulevaisuudessa kääntyy takaisin kohti maaseutuvaltaisia kuntia, ovat elinvoimaiset kylät etulyöntiasemassa. Eurajoella tilanne on hyvä, sillä yhteisöjä tuetaan jo nyt esimerkillisellä tavalla mm. avustuksin ja tiettyjen ehtojen täyttyessä antolainoin. Sopivan kokoisista, oma-aloitteisista yhteisöistä kumpuaa omaehtoista hyvinvointia. Tätä ei voi mitata rahassa, mutta varmaa on, että siitä hyötyvät niin asukkaat kuin koko kunta.

Vapaus ja vastuu

Tulevaisuudessa on opittava elämään maailmassa, jossa vähemmän on enemmän. Kestävä kehitys ja ekologisuus ovat asioita, joiden pitää kulkea mukana kaikessa, mitä teemme. Kunnan on näytettävä toiminnallaan esimerkkiä tukemalla paikallisten yrittäjien toimintaa keskittämällä hankinnat lähialueille ja käyttämällä rakennushankkeissaan ekologisia ja paikallisia materiaaleja.

Vastuullisesti johdetussa kunnassa elää vapaita ja vastuullisia kuntalaisia.

Löydät minut myös somesta

Facebook @hannaelokuntavaaliehdokas

Instagram @elo.arc