Kokoomuksen ryhmäpuhe kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2021

Julkaistu:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

Uuden valtuustokauden ensimmäinen budjetti on viimeisiä viilauksia ja nuijan kopautusta vailla valmiina. Se on valmisteltu aika erikoisissa tunnelmissa. Kuntavaalien siirto keväältä kesäkuuhun koronan takia on värittänyt koko vuotta ja aiheuttanut ylimääräistä aikapainetta ja stressiä. Budjetin valmisteluun päästiin normaalia myöhemmin ja uudet luottamushenkilöt saivat tarttua siihen heti kylmiltään, kautensa alkajaisiksi. Syksy on vilahtanut ohi nopeasti tutustuessamme toisiimme, luodessamme uusilla kokoonpanoilla hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä, valmistellessamme uutta, yhteistä kuntastrategiaa ja kootessamme tiukalla aikataululla budjetteja tähän nyt käsillä olevaan hyväksyntävaiheeseen.

Uusi strategia ei ehtinyt valmistua vielä tämän budjettikirjan lehdille ja ensi vuotta ohjaamaan, mutta erinomaisia keskusteluja olemme käyneet valtuustoseminaareissa tänä syksynä ja uskon, että saamme kokoon hyvän, kunnan toimintaa ohjaavan ja suuntaa täsmentävän suunnitelman. Miten me näemme Eurajoen tulevaisuuden? Mihin päätämme panostaa, ja mitä se meille tulevaisuudessa tuo? Mihin pyrimme? Mikä on tavoitteemme? Onko se lapsiystävällinen kunta, joka houkuttelee perheitä muuttamaan meille? Kunta, jossa vanhuksille taataan hyvät palvelut. Kunta, jossa mahdollistetaan asioita? Kun nämä asiat on yhdessä päätetty, meidän pitää lähteä toteuttamaan niitä rohkeasti.

Haluamme varmaan kaikki, että Eurajoki on lapsiystävällinen kunta, joka houkuttelee perheitä muuttamaan tänne. Ja kunta, jossa vanhus voi elää onnellista, aktiivista ja turvallista elämää. Kunta, jossa nautimme puhdasta vettä. Olisi hyvä, että pystyisimme tunnistamaan tärkeimmät asiat ja erottamaan ne vähemmän tärkeistä, jotta onnistumme päätöksenteossa ja pystymme uudistamaan kuntaamme kuntalaisten tarpeiden mukaan, kuntalaisten parhaaksi. Mitä selkeämmin pystymme määrittelemään vuosittaiset tavoitteet, sen todennäköisemmin ne pystytään saavuttamaan.

Tämä valtuustokausi on käytännössä vielä kokonaan edessämme. Mitä aiomme saada aikaan näinä vuosina? Miten vastaamme kuntalaisille tärkeiden palvelujen kehittämistoiveisiin ja muihin tilanteisiin, joihin päätöksenteossa on reagoitava? Tämä nyt käsillä oleva talousarvio on ensimmäinen suunnitelmamme. Me Kokoomuksessa iloitsemme siitä, että se perustuu päätökseen, ettei veroprosenttia lähdetty nostamaan 18 prosentista ylöspäin, vaikka korottamisenkin suuntaisia puheita kuultiin. Olemme iloisia, että meillä vahvasti vaaliteemanakin ollut ajatus hyväksyttiin, että veroja ihmisten työllään ansaitsemista rahoista ei pidä kerätä yhtään enempää, kuin on välttämätöntä kuntalaisten yhteisten asioiden hoitamiseksi.

On ollut ilo huomata, että yhteistyö on alkanut hyvässä hengessä toistemme mielipiteitä arvostaen ja kuunnellen, aidosti yhteisiä näkemyksiä etsien ja löytäen. Kommunikaatio on aina vastavuoroista ja metsä vastaa, niin kuin sinne huudetaan. On ollut mukava huomata, miten hallituksessakin on nyt sallittu avoimempi keskustelu ja kaikki ryhmät on huomioitu. Tämä johtamistapa helpottaa päätöksentekoprosesseja. Tulokset ovat parempia ja päätökset demokraattisempia, kun kaikkien näkökulmat pyritään ottamaan huomioon. Kokoukset ovat kaikkien kannalta mukavampia, kun kuuntelemme aidosti toisiamme.

Tämän vuoden alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalvelumme on tuotettu yhteistyössä Keski-Satakunnan neljän kunnan kesken. Suuri muutos onnistui lopulta kokonaisuuden laajuuteen ja nopeaan aikatauluun nähden hyvin, vaikka toki ongelmiakin on ollut. Tällä järjestelyllä olemme kuitenkin pystyneet valmistautumaan vuoden kuluttua edessä olevaan vielä suurempaan muutokseen, kun koko sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi. – Kuntien tärkeimmät tehtävät.

Tammikuun aluevaaleissa valitaan luottamushenkilöt rakentamaan tätä historiallista organisaatiota. Kokoomuksen tavoite on luoda laadukas palveluverkosto, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Julkisen sektorin organisaation kasvattaminen ei ole itsetarkoitus. Toivomme, että valtuustoon valitaan henkilöitä, joilla on rohkeutta uudistaa toimintatapoja ja hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia palvelujen tuottamisessa. Kaiken vanhan säilyttäminen ennallaan ei riitä vanhusten määrän kasvaessa ja työikäisten määrän vähentyessä, vaan tarvitsemme uusia tapoja hoitaa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme, jotta talouskin pysyy tasapainossa eivätkä kustannukset karkaa käsistä.

Sosiaalipalvelujen ja sairaanhoidon siirtyessä hyvinvointialueen hoidettavaksi kunnan tehtäväksi jää entistä selkeämmin kuntalaisten hyvää elämää, terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen tuottaminen ja niitä tukevasta ympäristöstä huolehtiminen. Rajapinnan hyvinvointialueen suuntaan tulee olla saumaton. Hyviä esimerkkejä näistä panostuksista ovat nyt budjetissamme olevat urheilukentän kunnostus ja liikuntahallin rakentaminen. Tällaisilla tärkeillä investoinneilla luomme kuntalaisille mahdollisuuksia liikkua ja vähennämme liikkumattomuuden aiheuttamia ongelmia ja kustannuksia. Luomme mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyteen ja näin pidämme huolta myös ihmisten henkisestä hyvinvoinnista.

Mihin keskittyy, se lisääntyy. Toivoisin siis, että ongelmien sijaan keskittyisimme ennen muuta hyvinvoinnin lisäämiseen. Siihen on helppo kehittää positiivisia mielikuvia, joita tavoittelemme ja joiden saavuttamiseksi pystytään tekemään konkreettisia toimenpiteitä. Mistä puhutaan, sitä samalla koko ajan vahvistetaan. Tässä käytännön tekemisessä uudella hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnalla on tärkeä tehtävä. Toivomme, että se pystyy nousemaan sille suunnitellun roolin tasolle ja toimimaan myös hyvän, positiivisen elinkeinopolitiikan edistäjänä.

Kiitos tästä organisaatiokaaviosta, joka lisättiin tähän talousarviokirjaan! Se selkeyttää nyt hyvin sitä, miten kuntamme organisaation on tarkoitus toimia tällä uudella lautakuntarakenteella ja näin ollen ohjaa käytännössä toimintaa. Lautakunnilla on merkittävä rooli poliittisessa päätöksenteossa ja viranhaltijoilla puolestaan tärkeä virkavastuu asioiden valmistelijoina, esittelijöinä ja oikeiden, ajankohtaisten asioiden tuomisella päätöksentekoon sekä sen jälkeen tietysti päätösten toteuttamisessa. Kuntaorganisaatio toimii parhaiten, kun molemmat huolehtivat omasta osuudestaan ja näin ylläpitävät keskinäistä luottamusta.

Lapsiystävällinen kunta -malli on nyt hienosti kirjattu useaan kohtaan talousarviota. Sertifikaatin saaminen tuo hienoa lisäarvoa kuntamme hyvinvointibrändiin. Nyt toivomme kuitenkin, että pian alkaa löytyä konkreettisia toimenpiteitä toimintamallin toteutukseen. Asiasta on nyt puhuttu paljon – on aika siirtyä tekoihin! Käytämme monissa asioissa paljon aikaa puhumiseen ja suunnitteluun, joka ei johda mihinkään. Toivottavasti tämä asia ei jää esittelyjen tasolle.

Samaa konkretiaa odotamme tällä kaudella myös Hinku-hankkeelta, johon sitouduimme viime kaudella, mutta jota on toistaiseksi toteutettu melko matalalla profiililla. Toivomme, että kunta näyttää esimerkkiä ja ottaa aktiivisen roolin hiilineutraalisuustavoitteiden tietoisuutta lisäämällä ja tietoa levittämällä sekä toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi ja tiedottamalla niistä myös kuntalaisille.

Peräänkuulutamme siis lisää tavoitteellisuutta tässäkin. Tavoitteiden pitää tulla luottamushenkilöiltä. Ilman niitä viranhaltijoilla ei ole mitään, mitä vastaan arvottaa tekemisiään – tekevätkö he oikeita vai vääriä asioita. Tavoitteet, joita tähän budjettimalliin on kirjattu, ovat parantuneet vuosi vuodelta, mutta vieläkin olisi erityisesti niiden selkeydessä ja mitattavuudessa kehitettävää. Toivottavasti tällä kaudella pystymme luomaan kuntastrategiaamme hyvän vision ja selkeät tavoitteet, jotka todella ohjaavat toimintaa.

Sekä liikuntapaikkarakentamiseen että hinku-tavoitteiden toteuttamiseen on mahdollista saada valtion tukea. Näiden hakujen suhteen kunta voisi toimia aktiivisemmin. Hyvä taloustilanteemme ei saisi laskea motivaatiota tukien hyödyntämiseen. Kunnan käytettävissä olevat varat tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin kuntalaisten hyväksi. Pelkkä rahan avokätinen käyttö ei välttämättä ole sitä. Mm. perusopetukseen käytämme rahaa paljon enemmän kuin naapurikaupunkimme, Poriin verrattuna noin puolet enemmän per asukas. Siitä huolimatta kunnanvaltuutetut saivat viime kaudella rehtoreilta kirjeen, jossa nämä kertoivat, että resurssit eivät riitä hyvän opetuksen toteuttamiseen.

Voisimme saada kuntalaisille näkyvämpiä ja parempia palveluja, jos voisimme käydä yhdessä läpi eri hallintokuntien käyttökustannuksia yksityiskohtaisemmin ja avoimesti puhua niiden kohdentamisesta. Kokoomus on tätä esittänyt useaan otteeseen ja nostamme sen taas tämänkin valtuustokauden alussa esiin. Käyttökustannusten jatkuva kasvu vuodesta toiseen ja tappiollisten tilinpäätösten tekeminen ei ole perusteltua. Jotta pystymme hoitamaan tulevien vuosien investoinnit, meidän on yhdessä löydettävä sopivia säästökohtia vuosittaisista juoksevista menoista. Investoinnit ovat tärkeitä kunnan elinvoiman edistämisen ja jatkuvan kehittymisen kannalta, mutta myös pakollisia infrastruktuurin kunnossapidon kannalta. 8-tien siirto on meille merkittävä investointi, joka muuttaa kuntaamme todella paljon. Vesilaitoksen kunnossapito on aivan kriittistä hyvinvointimme kannalta. Pyörätiet Laitakariin ja Sydänmaihin tuovat turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Nämä kaikki ovat kunnan tulevaisuuteen tähtääviä investointeja, joihin meidän pitää varautua.

Kulunut vuosi on ollut monin tavoin haasteellinen ja vaikea. Siksi kiitokset tulevat tänä vuonna syvältä sydämestä. Kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden on ollut pakko venyä, toimia nopeasti uusissa tilanteissa ja tehdä monia asioita uudella tavalla. Tässä on onnistuttu hyvin ja toivon että joulun aika tuo jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuuden levätä ja rentoutua omassa perhepiirissä. 

Uusi vuosi 2022 tuo tullessaan historiallisia muutoksia. Toivon, että ne tuovat myös monia mahdollisuuksia parantaa palveluja. Meillä pitää olla näkemyksiä, vahvaa tahtoa ja kykyä yhteistyöhön. Toivon viisautta tulevalle aluevaltuustolle ja hyvää henkeä tänne paikallistasolle. Eurajoki on meidän kotikuntamme, joten pidetään yhdessä siitä hyvää huolta. Kaikkien kuntalaisten puolesta.

Kokoomusryhmä kiittää, toivottaa rauhallista joulua ja iloa vuodelle 2022!

Lisää julkaisuja

4.1.2022

Perusasioiden äärellä

Elämme historiallisia hetkiä. Koko hyvinvointivaltiomme perusta muuttuu tammikuun aluevaalien myötä. Moni pelkää palvelujen heikentyvän ja kustannusten nousevan sosiaali-, terveys- ja

19.10.2021

Vaalit ovat harvinaisen tylsät, mutta samalla erittäin tärkeät

Ajelin viikolla hieman vanhojen aikojen muistoksi ympäri Porin kaupunkia. Iloinen kesäkaupunki viiletessään ja pimetessään ei tuo eloon niitä muistoja, joita

22.5.2021

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro maakuntavaltuustossa 21.5.2021

MAAKUNTAVALTUUSTO 21.5.2021 KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORO EMILIA SYVÄSALMI Eurajoki, Kokoomuksen ryhmän pj Arvoisat maakuntavaltuutetut, Satakuntaliiton edustajat sekäkaikki muut etäyhteyksin kokousta seuraavat. Lämpimät onnittelut